Powered by SVOL
SGL LR-7475
SGL LR-8179

Veiligheid

 • Schoolveiligheidsplan SGL

  Scholen zijn verplicht om veiligheidsbeleid uit te werken in een plan en dit op te nemen in de schoolgids. Het schoolveiligheidsplan heeft vooral betrekking op de thema ́s agressie, geweld, seksuele intimidatie en discriminatie. De school stelt het plan samen met de MR op. De MR heeft instemmingsrecht. Een schoolveiligheidsplan bevat bijvoorbeeld:

  • preventieve maatregelen,schoolregels en sancties bij overtreding
  • procedures bij incidenten en registratie van incidenten
  • afspraken over opvang van slachtoffers en aangifte bij misdrijven
  • afspraken over de aanstelling van een functionaris, bijvoorbeeld een coördinator
  • veiligheid of intermediair agressie & geweld en scholing van personeelDe Onderwijsinspectie heeft het thema veiligheid ook nadrukkelijker opgenomen in het toezichtkader. Inspecteurs letten onder andere op de volgende zaken:
  • Is er inzicht in de aard en omvang van onveiligheidsincidenten?
  • Is er inzicht in de veiligheidsbeleving bij personeel en leerlingen?
  • Heeft de school een preventief en curatief veiligheidsbeleid?Omdat veiligheid een heel belangrijk thema in de risico‐inventarisatie en ‐evaluatie (RI&E) is, komen deze onderwerpen terug in het (vanuit de Arbowet verplichte) plan van aanpak.
 • Anti pestprotocol
 • Verkort pestprotocol
 • Convenant veiligheid 2018-2022
 • Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld
SGL LR-7475
SGL LR-8179
Design en ontwikkeling CreatieveVrienden.nl
X
X

Bij het doorgaan van gebruik van deze website, accepteer je het gebruik van cookies. MEER INFORMATIE

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close