Powered by SVOL
overleg webs
ouders overleg webs

Overleg

Medezeggenschapsraad

 

De medezeggenschapsraad (MR) voert overleg met de schoolleiding, personeel, leerlingen en ouders/verzorgers inzake onderwijs en de organisatie van de school. Diverse organen leveren binnen onze school een bijdrage aan het begrip medezeggenschap. Voor de ouders/verzorgers is daarvoor de ouderraad van belang, en voor de leerlingen de leerlingenraad. Beide organen vaardigen vertegenwoordigers af naar de medezeggenschapsraad waarin ook personeelsleden zitten. De MR vergadert ongeveer acht keer per jaar en als dat nodig is vaker.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

 

Door een besturenfusie vormen we een bestuurlijke eenheid met ISG Arcus en SG De Rietlanden. Dit heeft gevolgen voor de medezeggenschapsstructuur. Over zaken die alle drie de scholen aangaan wordt advies of instemming gevraagd aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Hierin zijn het personeel, de ouders/verzorgers en de leerlingen van alle drie de scholen vertegenwoordigd. Over zaken die alleen onze school betreffen blijft de medezeggenschapsraad (MR) zijn rol vervullen.

Leerlingenraad

 

De leerlingen staan centraal in onze school. Daarom is het belangrijk dat deze groep vertegenwoordigd wordt binnen de school. Hiervoor is de leerlingenraad. De leerlingenraad verzorgt de afvaardiging in de medezeggenschapsraad, besluit over de besteding van de budgetten, enzovoorts. De leerlingenraad houdt zich verder o.a. bezig met het schoolbeleid inzake leerlingen en met het organiseren van diverse activiteiten zoals de scholierenverkiezingen, schoolfeesten, het kerstvolleybaltoernooi en het eindexamenfeest. De deelname van onze school aan de landelijke debatcompetitie ‘Op weg naar het Lagerhuis’ wordt ook door de raad georganiseerd. De leerlingenraad is een belangrijke gesprekspartner voor de schoolleiding.

Contacten met ouders

 

De school, ouders/verzorgers en leerlingen hebben er belang bij dat ouders/verzorgers betrokken zijn bij het onderwijs en dat het onderwijs betrokken is bij de thuissituatie van het kind. Onderzoek wijst uit dat leerprestaties van kinderen verbeteren en spijbelgedrag afneemt naarmate ouders/verzorgers meer betrokken zijn bij het onderwijs. De school stelt een goed contact met de ouders/verzorgers van onze leerlingen op prijs. Dat contact geeft ouders/verzorgers de kans betrokken te zijn bij het schoolleven van hun kind. Wij willen een laagdrempelige school zijn, zowel voor leerlingen als voor hun ouders/verzorgers. Ouders/verzorgers melden zich aan als gastspreker tijdens projecten, maar nemen daarnaast ook zitting in klankbordgroepen, in de ouderraad of medezeggenschapsraad

Ouderavonden

 

Er zijn verschillende soorten ouderavonden. Aan het begin van elk schooljaar nodigen we alle ouders/verzorgers uit om op een ouderavond kennis te komen maken met de mentor van hun kind, of die kennismaking te vernieuwen. De avond is bedoeld om ouders/verzorgers te informeren over de bijzonderheden van de jaarlaag en de afdeling waarin hun kind dan zit. Omgekeerd kunnen ouders/verzorgers vragen stellen. Een tweede vorm van ouderavond is het mentorgesprek naar aanleiding van rapport of schooladvies. Elke ouder/verzorger wordt daarvoor, samen met hun kind, uitgenodigd. Ouders/verzorgers krijgen de gelegenheid om met vakdocenten te praten tijdens de zogenaamde tafelgesprekken. Deze gesprekken zijn niet gekoppeld aan een rapport. Ouders/verzorgers kunnen de vorderingen en aanwezigheid van hun kinderen bijhouden via Magister, ons digitale leerlingvolgsysteem.

Ouderraad

 

De ouderraad is voor de ouders/verzorgers van de leerlingen van de SGL. De ouderraad heeft als doel de driehoek tussen ouders/verzorgers, leerkrachten en leerlingen te versterken. De mening van ouders/verzorgers over de SGL vinden wij belangrijk. De ouderraad is bij uitstek het middel dat ouders/verzorgers de gelegenheid geeft hun mening over school en leermethoden met elkaar, docenten en schoolleiding te delen. De ouderraad doet dat op vier manieren:

  • Met overlegvergaderingen tussen de ouderraad en de schoolleiding.
  • Via een afvaardiging in de MR (medezeggenschapsraad).
  • Met klankbordgroepen waarin ouders/verzorgers met docenten en afdelingsleiding in gesprek gaan over hun ervaringen van het afgelopen jaar en wensen voor het komende jaar.

Gemiddeld 5 keer per jaar komt de ouderraad bijeen om met de schoolleiding over onderwijskundige ontwikkelingen, knelpunten en beleid op de SGL te praten en te discussiëren. Daarnaast wordt er in samenwerking met de ouderraden van de overige VO-scholen van de SVOL een bovenschoolse thema-avond georganiseerd.

De ouderraad is bereikbaar via ouderraad@sgl.nl.

overleg webs
ouders overleg webs
Design en ontwikkeling CreatieveVrienden.nl
X
X

Bij het doorgaan van gebruik van deze website, accepteer je het gebruik van cookies. MEER INFORMATIE

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close