Powered by SVOL

Algemeen

Onze missie en visie

 

De missie van de SGL is de leerlingen aan een passend diploma te helpen. De SGL wil een actuele ontmoetingsplaats zijn waar leerlingen zich samen en individueel richten op de bewustwording en ontwikkeling van kennis en vaardigheden.

 

Passend diploma: 

 • Succes op elk niveau

Wij streven ernaar om elke leerling met een passend diploma de school te laten verlaten. Iedere leerling heeft recht op een succesvolle schoolloopbaan en op optimale ondersteuning daarbij. De school wil dit belangrijke doel samen met de leerling en zijn ouders/verzorgers bereiken. Daarbij is de mentor de spil in de begeleiding: hij/zij heeft nauw contact met de leerling over zijn prestaties en welzijn op school. Ook overlegt de mentor met het klassenteam over de beste aanpak. Het geregelde contact met ouders/verzorgers zorgt ervoor dat school en opvoeders elkaar voor wat betreft het onderwijs steunen en aanvullen.

 • Uitdaging op elk niveau

Leerlingen verdienen het om maximaal te worden uitgedaagd en alles eruit te halen wat erin zit. We streven ernaar om ons onderwijs zo in te richten dat leerlingen gestimuleerd worden hun uiterste best te doen. Onze benadering is erop gericht de zesjescultuur te bestrijden, op ieder niveau in de school. Er is aandacht voor talenten van leerlingen in allerlei opzichten: er is oog voor leerlingen die uitblinken, maar er is ook extra zorg voor leerlingen die dat nodig hebben.

 • Leerlingen zo snel mogelijk op de goede plek

Leerlingen hebben recht op maximale aandacht. Dat kan het beste wanneer de leerlingen gegroepeerd zijn naar niveau. Daarom worden de leerlingen al in de onderbouw geplaatst in een zogenaamde dakpanklas. Deze klas maakt het mogelijk om een passend aanbod te verzorgen waarin volop aandacht is voor de eindtermen van de verschillende niveaus.

 • Aansluiting bij basis- en vervolgonderwijs

Voor succes en welbevinden van de leerlingen is het belangrijk dat het onderwijs vóór en na de SGL naadloos aansluit. Daarom hebben wij intensief contact met basis- en vervolgonderwijs over het leeraanbod daar en over de individuele leerlingen. Met de basisschool is altijd overleg over de aankomende leerlingen. Tegen het einde van hun schooltijd op de SGL besteden we volop aandacht aan de keuze van leerlingen voor een passende vervolgopleiding. Ook de keuzes die in de bovenbouw gemaakt kunnen worden, zijn zoveel mogelijk gericht op inhoudelijke aansluiting bij het vervolgonderwijs.

 

Actuele ontmoetingsplaats:

 • Gelijkwaardigheid

Leerlingen en medewerkers hebben verschillende verantwoordelijkheden, rechten en plichten. Maar als mens zijn zij gelijkwaardig. Ongeacht de taak of rol van mensen in de school verdient ieder dat hij serieus en integer wordt behandeld. Bij meningsverschillen passen we daarom altijd hoor en wederhoor toe.

 • Wederzijds respect

Wij willen een positief leer- en leefklimaat creëren dat gebaseerd is op wederzijds respect. Dat komt tot uiting in de leefregels die daarover zijn vastgesteld. Afspraak is bij ons afspraak. In de dagelijkse lespraktijk gaan we fatsoenlijk met elkaar en onze omgeving om. We respecteren verschillen tussen elkaar en elkaars opvattingen door goed te blijven luisteren naar elkaar en open te staan voor afwijkende opvattingen. Er is ruimte voor andersdenkenden zolang we maar met elkaar in gesprek blijven en willen blijven luisteren. Ook als je het niet met elkaar eens bent, respecteer je andermans integriteit, meningen en gevoelens.

 • Innovatief onderwijs

Onderwijs is dynamisch en vooral ook mensenwerk. Daarom is goed onderwijs ook altijd in ontwikkeling, want het kan altijd beter. Van oudsher is de SGL een vernieuwingsschool. Wij zijn gewend met onze tijd mee te gaan en op zoek te blijven naar manieren om het onderwijs nog beter te maken. We schuwen het experiment niet: geregeld draaien we pilots met andere vormen van onderwijsaanbod. Wij willen voortdurend in de spiegel blijven kijken en ons afvragen: doen we de juiste dingen en doen we ze goed?

 

Samen en individueel: 

 • Ruimte voor diversiteit

Niet iedereen is hetzelfde, en niet iedereen hoeft hetzelfde te worden. Daarom geven wij ruimte voor verschillen. Dat is zichtbaar op allerlei manieren en vooral in ons aanbod. Wat goed voor de één is, hoeft dat niet voor een ander ook te zijn. Daarom letten we goed op hoe leerlingen het beste presteren en houden we daar zoveel mogelijk rekening mee.

 • Gedeelde verantwoordelijkheid

Presteren komt van twee kanten: de school zet zich in en de leerling ook. Beiden zijn verantwoordelijk voor het leerproces en het leefklimaat. De mate waarin ieder verantwoordelijk is, hangt samen met zijn rol, maar ook met de fase waarin de leerling zit. Wij willen de leerlingen veel verantwoordelijkheid geven zonder ze aan hun lot over te laten. De ervaring leert dat naarmate iemand meer verantwoordelijkheid krijgt, hij/zij zich ook verantwoordelijker gedraagt. Natuurlijk moet wel duidelijk zijn dat de leerling de verantwoordelijkheid aankan. Ook de rol van de ouders/verzorgers is daarbij belangrijk. De school hecht daarom aan een goede samenwerking binnen de driehoek ouders/verzorgers-school-leerling.

 • Reflectie op eigen leerproces

Wij helpen leerlingen na te denken over hun leerproces. Onze toetsen zijn in de eerste plaats bedoeld om de leerling en onszelf te laten zien hoe ver hij/zij is in zijn schoolontwikkeling. Na de toets bespreken vakdocenten na wat er goed ging en hoe het de volgende keer beter kan. Leerlingen denken daar zelf actief over na en maken concrete verbeterplannen. Ook praten we veel met leerlingen over het verloop van hun schoolloopbaan. Dat gebeurt in en rond de mentorlessen en tijdens de rapportgesprekken met ouders/verzorgers erbij. Mentoren en vakdocenten helpen leerlingen hun studievaardigheden te vergroten en zo meer grip te krijgen op het eigen leerproces.

Kennis en vaardigheden: 

 • Contextrijk leren

Leerlingen leren beter en sneller als zij opdrachten krijgen die ontleend zijn aan bestaande situaties en problemen. Zo ervaren zij de context waarin de stof een functie heeft. Dat motiveert leerlingen niet alleen, het daagt ze ook uit. Die aanpak vergroot niet alleen kennis, maar ook het vermogen om verschillende soorten kennis te koppelen. Ook krijgen zij zo de kans om hun fantasie, originaliteit en creativiteit te gebruiken. Daarom laten we leerlingen contextrijk leren en geven we zoveel als mogelijk levensechte opdrachten.

 • Brede vorming

Leerlingen leren niet alleen voor het diploma, ze leren voor het leven. Er is veel dat niet getoetst wordt in een examen, maar dat wel nodig is om te slagen in het leven: sociale vaardigheden, zelfvertrouwen, empathie, communicatieve vaardigheden en creatieve vaardigheden. Ook daarvoor is aandacht op de SGL. Onze opdracht is immers te zorgen dat leerlingen succesvol kunnen worden in het leven na het onderwijs. Daarvoor is meer nodig dan alleen kennis. We besteden tijd en aandacht aan een goede omgang met elkaar en een gezonde leefstijl, dus staat sportiviteit bij ons hoog in het vaandel.

 • Didactische variatie

Niemand leert op dezelfde manier. Bovendien onthouden leerlingen de lesstof beter als ze het op meerdere manieren uitgelegd hebben gekregen. Docenten moeten daarom bij ons een groot didactisch repertoire hebben: ze zijn in staat hun stof op verschillende manieren uit te leggen en te laten oefenen. Docenten gebruiken ook uiteenlopende werkvormen en bronnen om hun lessen vorm te geven.

 • Verbinding van onderwijs en cultuur

We hechten grote waarde aan cultuur in onze school. Kunst en cultuur zijn wezenlijke uitingsvormen van menselijke beschaving en laten zien dat we meer zijn dan kennisautomaten. We zijn dynamische wezens die hun omgeving graag willen verfraaien en genieten van mooie dingen, liefst samen met anderen. Cultuureducatie helpt leerlingen zich te ontwikkelen, niet alleen met hun hoofd, maar vooral ook met hun hart en handen. Schoolsucces is niet alleen afhankelijk van prestaties op cognitief gebied. Creativiteit en inventiviteit zijn net zulke belangrijke succesfactoren als intelligentie en persoonlijke ‘bagage’. Cultuureducatie helpt leerlingen hun talenten te ontwikkelen, hun leefwereld te verkennen en te verbreden, een eigen smaak te ontwikkelen en de waarde te ervaren van actieve en passieve cultuurparticipatie. Zo leren leerlingen respect te hebben voor elkaars verschillende voorkeuren.

Predicaat: Technasium

 

Technasium is een uitdagende en vernieuwende projectmatige manier van leren. Leerlingen werken in blokken van acht weken ongeveer vijf uur per week aan een realistische opdracht van een echte opdrachtgever. Een bedrijf of een instelling legt de technasiumleerlingen een actueel probleem uit de wereld van natuur en techniek voor en vraagt hen met oplossingen te komen. De leerlingen werken samen in groepjes, verdelen zelf taken en moeten daarin ook zelfstandig kunnen werken. Leerlingen verdiepen zich in de gestelde problematiek, leren analyseren, moeten kennis verwerven, leren onderzoeken en leren ontwerpen. De bereikte resultaten worden aan het eind van het project gepresenteerd aan de opdrachtgever. Vooral door te doen, ervaren leerlingen waarvoor ze leren. Ze kruipen in de huid van een echt beroep, komen in contact met de wereld buiten school, maken kennis met allerlei mogelijke studies en wanneer ze uiteindelijk eindexamen doen in Onderzoek & Ontwerpen wordt de ‘meesterproef’ ook begeleid en beoordeeld door een docent uit het hoger beroepsonderwijs (hbo) of van een universiteit. Het examen resulteert in een diploma ‘Technasium’.

 

Leerlingen met een havo- of vwo-advies die belangstelling hebben voor deze manier van leren, worden geplaatst in de dakpanklas 1 havo/vwo. Na de eerste klas is het ook nog mogelijk om in klas 2 havo/vwo of 2 vwo in te stromen in het technasium. Vanaf leerjaar 4 kunnen leerlingen het technasiumvak Onderzoek & Ontwerpen als keuzevak kiezen in het profiel Natuur & Techniek en in het profiel Natuur & Gezondheid om er uiteindelijk in 5 havo of 6 vwo eindexamen in te doen.

Predicaat: Cultuurprofielschool

 

Cultuureducatie helpt leerlingen zich te ontwikkelen met niet alleen hun hoofd, maar vooral ook met hun hart en handen. Schoolsucces is niet alleen afhankelijk van prestaties op cognitief gebied. Creativiteit en inventiviteit zijn net zulke belangrijke succesfactoren als intelligentie en persoonlijke ‘bagage’.

 

logocultuurprofiel

 

De belangrijkste wetenschappelijke resultaten komen voort uit originaliteit en inventiviteit. Daarnaast speelt cultuureducatie een rol bij het vergroten van respect en tolerantie voor andere culturen en leren de leerlingen genieten van kunstuitingen door het ontwikkelen van esthetisch gevoel. Dit alles komt tot uiting in onze lessentabel. Verschillende creatieve vakken hebben een serieuze plek op de tabellen van de verschillende leerjaren. Daarnaast verzorgen wij voor iedere jaarlaag culturele activiteiten. Het aanleren van cultureel besef en het gebruiken van creativiteit is niet voorbehouden aan de ‘creatieve’ vakken. Ook bij de andere vakken heeft het aanleren en toepassen van deze kwaliteiten een plaats in het reguliere lesprogramma.

Actief burgerschap

 

Leerlingen, medewerkers en ouders/verzorgers dragen in onze samenleving verantwoordelijkheid voor hun eigen doen en laten. Zelfredzaamheid is een voorwaarde om in de samenleving te functioneren. In onze maatschappij worden leerlingen steeds opnieuw voor keuzes gesteld. De zelfredzaamheid van leerlingen en het nemen van initiatief door leerlingen waarderen en stimuleren we. Het bewust keuzes leren maken is voor leerlingen een belangrijke vaardigheid. De eigen verantwoordelijkheid van leerlingen, medewerkers en ouders/verzorgers wordt gestimuleerd binnen onze school.

 

De SGL stelt zich ten doel om bij te dragen aan de sociale ontwikkeling van leerlingen. We willen niet alleen dat onze leerlingen met een diploma de school verlaten. We willen zelfbewuste en betrokken burgers afleveren. De activiteiten hebben een authentiek karakter. De taken en contacten overstijgen de schoolmuren en zijn levensecht. Daarmee vormen deze activiteiten een onmisbare aanvulling op ons onderwijsprogramma. Leerlingen van onze eerste klassen verrichten thuis en op school activiteiten onder het motto: ‘Doe eens iets voor een ander!’ Een voorbeeld daarvan is het inzamelen van geld voor o.a. Alpe d’Huzes, Edukans en Roparun. Ook doen zij mee aan de Run Bike Run, een sponsoractiviteit rond ons schoolgebouw.

Kortom…

 

Het pedagogisch-didactisch klimaat binnen onze school is erop gericht, dat leerlingen als ‘zelfstandige mensen’ onze school verlaten. Bovenstaande elementen dragen er in ons onderwijs toe bij, dat we leerlingen zo breed en zo volledig mogelijk opleiden tot een voor hen passend niveau.

Design en ontwikkeling CreatieveVrienden.nl
X
X

Bij het doorgaan van gebruik van deze website, accepteer je het gebruik van cookies. MEER INFORMATIE

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close