Powered by SVOL
voorkant webs

Onderbouw

Aanmelding en plaatsing

Begin februari is er gelegenheid voor ouders/verzorgers van basisschoolverlaters om in te schrijven bij de school. Het advies van de basisschool is leidend voor plaatsing in klas 1. Leerlingen met een havo/vwo niveau kunnen kiezen of zij in de technasiumklas geplaatst willen worden.

Basisscholen geven voor 1 maart hun definitieve advies. Dit advies wordt vastgelegd in het Onderwijskundig Rapport (OKR). Het OKR geeft een beeld van de leerresultaten en vorderingen, het gedrag, de (sociaal-emotionele) ontwikkeling en de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Ook het advies op basis van de score op de eindtoets (toetsadvies) maakt deel uit van het onderwijskundig rapport.

Dit enkel advies zal door de SGL worden overgenomen.

 • Een leerling die een vmbo basis-advies krijgt, zal in principe worden geplaatst in de dakpan basis-kader.
 • Een leerling die een vmbo kader-advies krijgt, zal in principe worden geplaatst in de dakpan kader-theoretisch.
 • Een leerling die een vmbo theoretisch-advies krijgt, zal in principe worden geplaatst in de dakpan theoretisch-havo.
 • Een leerling die een havo-advies krijgt, zal in principe worden geplaatst in de dakpan havo-vwo.
 • Een leerling die een vwo-advies krijgt, zal worden geplaatst in de dakpan havo-vwo.

Een havo- of vwo-leerling heeft vervolgens de keuze of hij/zij zich wil aanmelden voor het technasium.

Als het toets advies hoger uitvalt dan het schooladvies, kan de basisschool het schooladvies naar boven aanpassen. Indien dit het geval is wordt het aangepaste advies overgenomen.

Nog voor de zomervakantie maken de nieuwe leerlingen kennis met hun mentor en klas. Voor leerlingen die, bijvoorbeeld door verhuizing, van school moeten veranderen en zich willen aanmelden, kan een afspraak gemaakt worden met de decaan.

Onderbouw

De onderbouw van de SGL heeft een zogenoemde dakpansgewijze inrichting. Leerlingen worden geplaatst op basis van het door de basisschool gegeven advies, in een van de volgende ‘dakpannen’:

 • vmbo basis-kader
 • vmbo kader-theoretisch
 • vmbo theoretisch-havo
 • havo-vwo
 • havo-vwo met technasium

Leerlingen die starten in klas 1, maken na twee leerjaren een definitieve keuze voor een vervolgrichting. De SGL wil op niveau de mogelijkheid bieden om te kunnen blijven afstromen en opstromen. Leerlingen van klas 1 komen in dit systeem twee jaar bij een vaste mentor in de klas te zitten. Uitzonderingen hierop zijn klas 1 hv en 1 hv technasium. Leerlingen die naar klas 2 vwo of 2 vwo technasium worden bevorderd, krijgen een nieuwe mentor. De vwo-klas biedt maximale intellectuele uitdaging en wordt voortgezet in de 3e klas. De overige leerlingen krijgen aan het einde van het tweede jaar een bindend advies voor het derde leerjaar.

De mentor verzorgt ook lessen. Een vast onderdeel tijdens de mentorlessen is het leren ‘leren’, maar ook worden vaardigheden aangeleerd die niet speciaal bij één vak worden geleerd. Dit kunnen sociale en communicatieve vaardigheden zijn, zoals leren overleggen en omgaan met conflicten.

De mentor is de motor van de mentorgroep. De mentorgroepen organiseren onder andere klassenavonden en andere gemeenschappelijke activiteiten. Via Magister, het digitale leerlingvolgsysteem, worden de vorderingen en het verzuim van de leerling bijgehouden. Samen met de ouders/verzorgers heeft de mentor een overzicht van hoe een leerling werkt. Tot slot is er aandacht voor loopbaanoriëntatie waarbij leerlingen leren goede, verantwoorde keuzes te maken voor de meest geschikte vervolgopleiding. Via de mentor krijgen ze informatie over de wereld van opleidingen en beroepen.

De onderwijskundige inrichting voor klas 2 ziet er in het schooljaar 2015-2016 als volgt uit:

 • vmbo basis-kader
 • vmbo kader-theoretisch
 • vmbo theoretisch-havo
 • havo-vwo
 • havo-vwo met technasium
 • vwo
 • vwo met technasium

De vwo-klas biedt maximale intellectuele uitdaging en wordt voortgezet in de 3e klas. De overige leerlingen krijgen aan het einde van het tweede jaar een bindend advies voor het derde leerjaar.

Overgangsregelingen

De overgangsregelingen voor alle leerjaren kunt u hier downloaden.

Ons onderwijs

Een bijzonder vak op onze school is projectonderwijs (PO). Studievaardigheid maakt onderdeel uit van PO. De leerlingen leren ‘leren’. Ook gaan de leerlingen tijdens PO vaardigheden toepassen, die niet speciaal bij één vak geleerd worden. Dit kunnen sociale en communicatieve vaardigheden zijn, zoals leren overleggen en omgaan met conflicten. De leerlingen leren ook vaardigheden die van belang zijn bij het opzetten en uitvoeren van projecten: informatie verzamelen en verwerken, onderzoeksvragen opstellen en beantwoorden en uiteenlopende presentatietechnieken gebruiken. De leerlingen maken een keuze uit verschillende thema’s.

Mentoraat en begeleiding

Bij de indeling van de mentorgroepen gebruikt onze school, naast de gegeven informatie tijdens de inschrijving, informatie van de basisschool.

We vinden een zorgvuldige indeling van de klassen, onze mentorgroepen, heel belangrijk. Immers, de mentorgroep is voor de leerling het hart van de school, de kern waar alles om draait. De mentor is de motor van die mentorgroep. De mentorgroepen gaan op kamp en organiseren klassenavonden. Via Magister, het digitale leerlingvolgsysteem, worden de vorderingen en het verzuim van de leerling bijgehouden. Samen met de ouders heeft de mentor een overzicht van hoe een leerling werkt. Tot slot is er volop aandacht voor loopbaanoriëntatie waarin leerlingen leren goede en verantwoorde keuzes te maken voor de meest geschikte vervolgopleiding. Via de mentor krijgen ze informatie over de wereld van opleidingen en beroepen. Kortom, de mentorgroep is het vertrekpunt van veel activiteiten die een leerling op onze school onderneemt.

Werkgroep Opvang Anderstaligen (WOA)

Leerlingen die rechtstreeks uit het buitenland komen en/of leerlingen die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen, komen in de startgroep. Hier wordt vooral Nederlands als tweede taal (NT2; Nederlands als tweede taal) aangeboden maar ook rekenen/wiskunde en Engels om de aansluiting met een klas zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Doelstelling van de startgroep is: de leerlingen beheersen in korte tijd het Nederlands op zodanig niveau dat zij met een basispakket in een reguliere onderbouwklas of BK- klas kunnen meedraaien. Stap voor stap worden vakken aan het rooster toegevoegd, te beginnen met lo en bv. De relatief korte cursus NT2 geeft een degelijke basis van de Nederlandse taal maar is nog niet toereikend om alle lessen optimaal te kunnen volgen. Toch is voor deze opzet gekozen omdat een snelle doorstroom naar het reguliere onderwijs de integratie kan bevorderen. De anderstalige leerlingen kunnen makkelijker contact maken met klasgenoten. Zij vormen dan niet een aparte groep binnen de school maar maken deel uit van de school. Een ander voordeel is dat zij veel meer mondeling Nederlands taalaanbod krijgen dan wanneer zij een aparte groep vormen. Dit taalaanbod stimuleert het taalverwervingsproces.

Voor anderstalige jongeren van 15,5 tot 18 jaar heeft de SVOL een samenwerkingsverband met het ROC van Flevoland (ROCVF). De afspraak is dat 60% van de lestijd gegeven wordt door de SVOL en 40% van de lestijd gegeven wordt in pre-Entree (ROCVF). Als de leerling in de taalklas minimaal 60% van een leerjaar heeft gevolgd, neemt het ROCVF de verantwoordelijkheid over voor het vervolgtraject. Voorwaarde is dat de leerling voldoende Nederlands beheerst. Een leerling kan eind januari of aan het begin van een nieuw schooljaar in pre- Entree instromen.

Doelstelling 15,5+ groep: Leerlingen zo snel mogelijk laten instromen in pre-Entree.

Basisberoepsgericht en kaderberoepsgericht onderwijs (BK)

Dit onderwijs is bedoeld voor leerlingen die niet zonder extra ondersteuning een diploma in een van de leerwegen van het vmbo kunnen halen. Leerlingen met een lwoo-indicatie (leerwegondersteunend onderwijs) worden in principe geplaatst in de dakpanklas basis/kader. Er wordt les gegeven in kleinere groepen, zodat er aan elke leerling meer aandacht gegeven kan worden. Er wordt rekening gehouden met het niveau en het tempo van iedere leerling. Het rooster en de lessentabel zijn hieraan aangepast.

De leerlingen krijgen meer praktijkuren en verschillende vakken worden in samenhang aangeboden. Daarnaast worden er lessen gegeven die gericht zijn op de individuele leerachterstanden. Iedere klas heeft twee mentoren. Deze mentoren hebben 8 of 9 leerlingen onder hun hoede die zij intensief begeleiden. Ook in de 3e en 4e klas van het vmbo wordt rekening gehouden met de lwoo-leerling door het formeren van kleinere groepen en/of het bieden van extra hulp.

Kiezen van opleiding, vakkenpakket en studierichting

Vanaf begin maart begint de schoolleiding met de voorbereiding van het nieuwe cursusjaar. Met de gegevens die dan beschikbaar zijn, wordt besloten hoeveel groepen geformeerd gaan worden. Vandaar dat het kiezen van een opleiding, vakkenpakket of studierichting voor 15 april schriftelijk bij de decaan kenbaar gemaakt moet zijn. Opgaven of wijzigingen na medio april kunnen alleen gehonoreerd worden wanneer die passen binnen de geformeerde groepen.

voorkant webs
Design en ontwikkeling CreatieveVrienden.nl
X
X

Bij het doorgaan van gebruik van deze website, accepteer je het gebruik van cookies. MEER INFORMATIE

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close