VMBO


Diploma's

Onze school leidt op voor drie soorten vmbo-diploma's, namelijk theoretische leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg en basisberoepsgerichte leerweg. Binnen deze drie leerwegen kennen we de volgende sectoren:

Economie (EC)

Techniek (TK)

Zorg & Welzijn (Z&W)

Landbouw (LB)


De beroepsgerichte leerwegen

De leerlingen die naar de basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg gaan, kiezen na de tweede klas een sector. In leerjaar 3 en 4 vmbo worden de kader- en de basisberoepsgerichte leerweg voor vrijwel alle vakken in heterogene ( op beide niveaus) klassen aangeboden. Als een leerling een bepaald vak op een hoger niveau kan volgen en afsluiten, kunnen de ouders hiervoor een verzoek indienen bij de afdelingsleider.

Het diploma wordt op het vak met het laagste niveau afgegeven. Wanneer er een of meerdere vakken op een hoger niveau worden afgesloten, wordt dit op de cijferlijst bij het diploma vermeld. In de basisberoepsgerichte leerweg ligt het accent vooral op de praktijkvakken. Met het diploma van deze leerweg zijn de leerlingen toelaatbaar tot niveau 2 van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Het diploma van de kaderberoepsgerichte leerweg geeft toegang tot niveau 3 en 4 van het mbo.

Op onze school kunnen de leerlingen kiezen uit:

Het intersectorale programma Dienstverlening en Commercie (D&C)

Het intersectorale programma Sport, Dienstverlening en Veiligheid (SDV)

Techniek-Breed

Metaaltechniek

Elektrotechniek

Dienstverlening en Commercie is een nieuwe opleiding binnen het vmbo. Dit intersectorale programma verenigt onderdelen uit de sectoren Zorg&Welzijn en Economie. Doordat de leerlingen grondig kennismaken met de verschillende onderdelen van de twee sectoren, krijgen ze een vollediger beeld van vervolgopleidingen. Daarnaast worden ze ook beter voorbereid op het competentiegerichte karakter van het middelbaar beroepsonderwijs. (Competentiegericht: kennis, vaardigheden en houding die nodig zijn voor de beroepspraktijk). Tijdens de beroepsvoorbereidende uren wordt er veel gewerkt met digitaal lesmateriaal. Meer informatie over intersectorale programma's kunt u vinden op de website www.platformvmbointersectoraal.nl

Sport, Dienstverlening en Veiligheid is een vrij nieuwe opleiding binnen het vmbo. Dit intersectorale programma bevat onderdelen uit de sectoren Zorg&Welzijn en Economie, maar het belangrijkst is het beroepsgerichte programma Sport, Dienstverlening en Veiligheid. Leerlingen leren meer door te doen, zo werken ze aan betekenisvolle opdrachten (binnen en buiten de school) en er staan 6 lesuren sport op het rooster. Alle leerlingen hebben een digitaal portfolio waarin zij hun leer- en ontwikkellijnen onder begeleiding van een docent bijhouden. Ook hebben zij de beschikking over een laptop.

In schooljaar 2012-2013 starten wij vanaf de 3 e klas met de opleiding Techniek-Breed. In deze opleiding zijn de vakken metaaltechniek, installatietechniek en elektrotechniek verenigd.

In alle sectoren gaan de leerlingen op stage. Zowel bij D&C als bij SDV hebben de leerlingen naast de mentor ook een co-mentor (coach) die hen begeleidt. Zo worden er drie keer per jaar groeigesprekken gevoerd waarin de coach en de leerling de aantoonbare vorderingen bespreken. De uitkomst van deze groeigesprekken heeft een sterke invloed op alle rapportcijfers. Ook bij metaal- en elektrotechniek zijn er minimaal twee intrasectorale lesuren per week waarin de leerlingen kennismaken met de naastgelegen technische studierichting.


Theoretische leerweg

Leerlingen met een diploma van de theoretische leerweg zijn toelaatbaar tot niveau 3 en 4 van het mbo. Onder bepaalde voorwaarden kunnen zij doorstromen naar klas 4 van het havo. De afdelingsleider van het havoteam besluit aan de hand van het advies van het docententeam van het vmbo of een leerling toelaatbaar is tot 4 havo. Criteria die hiervoor gehanteerd worden zijn:

Een gemiddeld richtcijfer van 6.5 voor de CE vakken

Een goede aansluiting van sector naar profielkeuze

Voldoende resultaten op niet cognitieve elementen zoals studievaardigheden en studiehouding

De leerlingen in de theoretische leerweg maken d.m.v. een pakketkeuze aan het eind van de derde klas een sectorkeuze. Zij doen in de vierde klas in minimaal zes vakken centraal schriftelijk eindexamen. In de theoretische leerweg worden alle vakken op hetzelfde niveau afgesloten.


Overgangsregelingen

De overgangsregelingen per leerjaar kunt u in een apart document downloaden door op de link hieronder te klikken.

OvergangsregelingenCopyright SGL.NL 2007